Stadgar SBA

Stadgar för Swedish Blues Association

STADGAR för Swedish Blues Association antagna vid årsmöte i Stockholm 27/5 1972 och reviderade vid årsmöten i Göteborg 7/9 1974, Stockholm 1/11 1980, Oslo 16/11 1985, Sundsvall 12/9 1992, Åmål 15/7 1995, Stockholm 25/9 2013, Blues At Sea Ålands hav 19/10 2014, Eslöv 11/11 2000, Stockholm 24/10-2020 och Stockholm 28/3-2021.

Organisationsnummer 802011-8744

§ 1 Swedish Blues Association skall vara en ideell förening. Dess målsättning skall vara att sprida, stödja och på annat sätt främja blues och med den nära besläktad musik. Detta skall främst ske genom utgivning av ett medlemsblad, men även genom sändning i närradio på orten för föreningens säte.

§ 2 Föreningens säte är Stockholm

§ 3 Medlemsbladet skall kostnadsfritt tillsändas medlemmarna.

§ 4 Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, samt minst en övrig ordinarie ledamot. Ordinarie styrelseledamöter väljs på två år enligt följande: Ordförande och sekreterare väljs vid udda årtal, vice ordförande och kassör vid jämna årtal, övriga ordinarie ledamöter omväxlande vid udda och jämna årtal, om årsmötet så finner lämpligt, kan även en eller flera styrelsesuppleanter väljas. Dessa väljs på ett år. Styrelsebeslut kan endast fattas om minst tre röstberättigade är närvarande, varav en ska vara föreningens ordförande eller vice ordförande. Vid styrelsesammanträde har ordinarie ledamot och för utebliven ledamot tjänstgörande suppleant varsin röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.”

§ 5 Årsmötet skall utse två valberedningsmän till vilka medlemmarna kan insända förslag på kandidater till styrelseposter.

§ 6 Styrelsen ansvarar för föreningens skötsel och verksamhet.

§ 7 Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år.

§ 8 Styrelsen ansvarar för föreningens skötsel och verksamhet.

§ 9 Styrelsen äger rätt att:

– genom ordföranden kalla till extra allmänt möte och skall göra det om minst l/5 av föreningens medlemmar kräver det

– genomföra ändring av årsavgiften om den finner det nödvändigt

– invälja hedersmedlemmar i föreningen

§ 10 Kassör, ordförande och sekreterare äger rätt att teckna firma tillsammans eller var för sig. Kassören skall vid skifte av bokföringsår, som sträcker sig från 1/1 – 31/12, presentera en ekonomisk redovisning med ett bokslut för det gångna årets finanser. Dessförinnan skall denna ha kontaktat föreningens revisorer som därvid reviderar kassan. Bokslut och revisionsberättelse skall delgivas föreningens medlemmar på lämpligt sätt.

§ 11 Medlem dock ej hedersmedlem betalar en årsavgift vars storlek bestäms av styrelsen. Denna avgift är giltig för minst fyra nummer av föreningens medlemsblad.

§ 12 Årsmöte skall hållas varje år vid tidpunkt som bestäms av styrelsen. Kallelse till detta skall utgå från ordförande senast tre veckor före årsmöte. Motioner till årsmötet ska vara tillgängliga senast två veckor innan datum för årsmöte.

§ 13 Vid årsmöte skall förekomma:

a. mötets öppnande

b. Frågan om mötets behöriga utlysande

c. Val av ordförande och sekreterare för mötet

d. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera

årsmötets protokoll

e. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning

f. Revisorernas berättelse

g. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

h. Nya frågor

i. Val av styrelse enligt § 4

j. Val av två revisorer

k. Val av två valberedningsmän

l. Övriga frågor

m. Mötets avslutande

§ 14 Vid årsmötet äger varje medlem som är en fysisk person och som fullgjort sina förpliktelser en (1) röst. Röstning via ombud kan ske genom annan medlem mot uppvisande av fullmakt. Medlem som närvarar på årsmötet kan endast företräda en (1) medlem genom fullmakt.

§ 15 Alla beslut på årsmötet skall fattas med enkel majoritet utom vad som stadgas i § 20 och § 2 1.

§ 16 Årsmötesprotokollet skall justerat delges medlemmarna snarast

§ 17 Föreningens medlemsblad skall vara en källa till information och service för medlemmarna. Det skall finansieras av föreningen.

§ 18 Medlemsbladets redaktör och ansvarig utgivare utses av föreningens styrelse.

§19 Medlemsbladets innehåll bestäms av redaktören, men skall till större delen behandla bluesmusik och bluesorienterad musik.

§ 20 Redaktören och ansvarig utgivare av medlemsbladet skall i samråd med styrelsen besluta om ändring av medlemsbladet med avseende på utgivningsgång, namn, utseende eller liknande samt andra tidskriftspolitiska spörsmål.

§ 21 Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på stadgeenligt årsmöte.

§ 22 Upplösning av föreningen kan endast ske vid två på av varandra följande möten med beslut fattade med 2/3 majoritet.

§ 23 Eventuella kvarstående medel vid föreningens upplösande fördelas som stipendier till förtjänta bluesmusiker.

Information