Medlemssidor SBA

Som medlem i Swedish Blues Assocication, SBA,  får du förutom tidskriften Jefferson även en plats i en världsomspännande bluesgemenskap. Åker du någonstans i världen och träffar andra bluesentuisaster kan du alltid säga att du är medlem i SBA och läser Jefferson. Ett tecken på att du är en bluesaficionado! Som medlem har du också möjlighet att göra din röst hörd och tycka till på årsmötena.

Medlem i SBA blir du igenom att prenumerera på tidskriften Jefferson, https://jeffersonbluesmag.com/produkt/prenumeration/.

Årsmöte SBA 31 maj 2023

Swedish Blues Association (SBA) håller årsmöte onsdagen 31 maj kl. 18.30. Medlem i SBA är den som har en aktuell prenumeration på Jefferson. Årsmötet kommer att vara helt digitalt. Digital länk för mötet kommer att finns på www.jeffersonbluesmag.com där även dagordning för mötet ligger. Motioner till årsmötet ska ha inkommit senast 17/5 2023 med e-post till sba@jeffersonbluesmag.com eller med brev till Swedish Blues Association, c/o Majling, Ekedalsvägen 91, 177 59 Järfälla.

Instruktioner för årsmötet finns i dokumentet Årsmöte 2023, https://jeffersonbluesmag.com/arsmoteinstrutkion2023.pdf

Årsmötet kommer att ske i Teams. Du laddar ned Teams på https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/download-app

 

Dagordning för årsmöte i SBA 31 maj 2023

Tid: 18.30
Lokal: Digitalt möte med teams. Det finns möjlighet att samlas i Stockholm och i Malmö eller sitta hemma.

1 Mötets öppnande
2 Frågan om mötets behöriga utlysande
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötets
protokoll
5 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för 2022
6 Revisorernas berättelse
7 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
8 Val av styrelse
9 Val av två revisorer
10 Val av två till valberedningen.
11 Motioner
12 Övriga frågor
13 Mötets avslutande

Dokument

Stadgar SBA

Årsbokslut 2022

Revisionsberättelse 2023

Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer i SBA

 

Information