Stadgar Jeffersons bluesfond

STADGAR FÖR JEFFERSONS BLUESFOND

1 § Fondens namn är Jeffersons Bluesfond och administreras av Swedish Blues Association (SBA).

2 § Fondens ändamål är att genom utgivande av stipendier stödja aktiva eller tidigare aktiva afroamerikanska bluesartister eller motsvarande beträffande närbesläktad musik som är i starkt behov av ekonomiskt stöd. Stipendier kan också utges till inhemska musiker, musikarrangörer, producenter, författare, fotografer och liknande som har gjort betydelsefulla insatser för blues och närbesläktad musik. Stipendier kan även utges till inhemska ungalovande bluesartister i syfte att uppmuntra deras utveckling. Destinatärkretsen är dock begränsad i enlighet med vad som sägs i 3 §.

2 § Fondens ändamål är att genom utgivande av stipendier stödja

a) aktiva eller tidigare aktiva afroamerikanska bluesartister – eller motsvarande beträffande närbesläktad musik – som är i starkt behov av ekonomiskt stöd,
b) inhemska musiker, musikarrangörer, producenter, författare, fotografer och liknande som har gjort betydelsefulla insatser för blues och närbesläktad musik, eller
c) inhemska unga lovande bluesartister i syfte att uppmuntra deras utveckling.

Mottagarkretsen är dock begränsad i enlighet med vad som sägs i 3 §.

3 § Medel ur fonden får inte utbetalas till ledamöter av SBA:s styrelse, inklusive suppleanter, SBA:s revisorer eller ledamöter av valberedningen. Inte heller får medel ur fonden utbetalas till redaktör för Jefferson. Inget hindrar dock att medel utbetalas till någon som under tidigare kalenderår innehaft något av nu nämnda uppdrag.

4 § Målsättningen är att utge ett eller flera stipendier vid ett och samma tillfälle under verksamhetsåret, under förutsättning att lämplig stipendiat finns. Finns ingen lämplig kandidat aktuellt år utdelas inget stipendium. Stipendier ska utdelas på ett sådant sätt att SBA och Jefferson uppmärksammas.

5 § Utbetalning av medel får ske såväl av fondens behållning som av avkastning på dess kapital.

6 § Fondens medel ska hållas avskilda från SBA:s övriga medel och om möjligt förvaras på ett särskilt konto. Medlen på kontot ska så långt det är praktisk möjligt och lämpligt placeras så att avkastning erhålls. Innevarande medel och årets insättningar på och utbetalningar från fonden ska framgå av SBA:s årsredovisning.

7 § Fondens förvaltning och de räkenskaper som hör till den ska granskas av SBA:s valda revisorer i samband med revison av SBA:s verksamhet.

8 § Förslag på stipendiater kan lämnas av samtliga medlemmar i SBA. Alla förslag ska tas upp och behandlas på ordinarie styrelsemöte. Styrelsen kan delegera uppgiften att rangordna kandidater till någon eller några inom styrelsen. Även annan utanför styrelsen kan ingå i en sådan arbetsgrupp.

9 § Beslut om utbetalning av medel beslutas av SBA:s styrelse på ordinarie styrelsemöte. För beslut om utbetalning krävs enkel majoritet av styrelsens ordinarie ledamöter.

10 § Ändringar i dessa stadgar får endast göras av en enig styrelse vid ett ordinarie styrelsemöte.

11 § Beslut om upplösning av fonden får endast fattas av SBA:s styrelse först efter att frågan har tagits upp på ett ordinarie årsmöte och framgått av kallelsen till årsmötet.

12 § Vid upplösning av fonden ska kvarvarande medel i första hand användas i enlighet med fondens ändamål (se 2 §). Om så anses lämpligare får medlen även användas till att säkra Jeffersons utgivning.

Information